Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomaty InPost) już od 4 500,00 zł.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PSZCZELITARG.PL

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

§ 1.

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://pszczelitarg.pl/ jest Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 wpisane do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270577, NIP: 8133487258, REGON: 180197589, zwane w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą, Usługodawcą lub Administratorem danych”.

 1. Kontakt ze Sklepem internetowym odbywa się poprzez:
 • adres do korespondencji pocztowej: (36-016) Chmielnik 245,
 • adres poczty elektronicznej: info@pszczelitarg.pl,
 • telefonicznie: +48 606 989 406.
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady składania Zamówień na Produkty oraz realizacji Zamówień, zasady zapłaty ceny za Towary, a także uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2.

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:

 • CENA – określona w złotych polskich (PLN) kwota brutto należna Sprzedawcy za przeniesienie własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są wskazane w trakcji składania Zamówienia w Sklepie i jest zależna od wybranego przez Klienta sposobu płatności i rodzaju dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca gwarantuje, że Cena wskazana w trakcie składania Zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji Umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia,
 • DOSTAWA - ­powierzenie przez Sprzedawcę Towarów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych Towarów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą,
 • HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
 • KONSUMENT – rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą oraz loginem i hasłem podanym przez Klienta, umożliwiająca mu korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności/usług Sklepu w zależności od wybranego wariantu, przy czym Kupujący w celu złożenia Zamówienia na zakup Towaru nie jest zobligowany do utworzenia Konta,
 • KOSZYK – usługa udostępniona każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów,
 • KLIENT – użytkownik Sklepu internetowego rozumiany jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która dokonuje Zamówienia i kupna Towaru dostępnego w Sklepie internetowym działającym pod adresem: https://pszczelitarg.pl/,
 • REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu w systemie Sklepu internetowego przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta,
 • REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady kupna i sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://pszczelitarg.pl/,
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu,
 • PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego (definicja obowiązuje dla Umów zawartych od dnia 01 stycznia 2021 r.).,
 • SPRZEDAWCA – Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 wpisane do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270577, NIP: 8133487258, REGON: 18019758,
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy działający pod adresem: https://pszczelitarg.pl/,
 • TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy sprzedaży,
 • TOWAR SZCZEGÓLNY – produkt wymagający przechowywania w określonych przez producenta warunkach, tracący swoje właściwości w przypadku otworzenia opakowania oraz towar, który został zamówiony przez Sprzedawcę, według specyfikacji dostarczonej przez Klienta, przez co należy rozumieć zarówno Towary o cechach indywidulanych wyprodukowane na zamówienie Klienta, jak też towary o nietypowych cechach określonych przez Klienta,
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualny koszt wysyłki, której warunki szczegółowo określa niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). W razie wątpliwości, za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Sprzedawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sklepem internetowym, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia tych usług przez te podmioty,
 • USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 121 z późn. zm.), ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr. 144, poz. 1204, z poźn. zm.), ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr. 171, poz. 1225, z poźn. zm.), ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r., nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), ustawę o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 z późn. zm.), ustawę o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 810 z późn. zm.),
 • WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym jakim jest Sklep internetowy działający pod adresem: https://pszczelitarg.pl/ w tym do akceptacji Regulaminu, zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę,
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary jakie zamierza nabyć Klient oraz dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

DZIAŁ II

ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 3.

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta utworzonego podczas Rejestracji lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy:
 • Klient podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
 • Klient przekazywał za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa.
 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 2. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto Klienta oraz usługa interaktywny formularz.

 

ROZDZIAŁ II

KONTO KLIENTA,

REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§ 4.

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony Sklepu internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia Konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia Konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz”.
 3. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” w celu potwierdzenia i aktywowania Konta w Sklepie internetowym, na podany przez Klienta adres e-mail automatycznie zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta w Sklepie internetowym. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji umowę o świadczenie usługi założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym uważa się za zawartą.
 4. Przed zarejestrowaniem Konta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto ze Sklepu internetowego.
 5. Poprzez usunięcie Konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego Konta w Sklepie internetowym.
 6. Klient winien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim. Podczas zakładania Konta Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych/firmowych: imienia i nazwiska/nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania/siedziby firmy, dokładnego adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP firmy.
 7. Po założeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane mogą być zmienione przez Klienta po zalogowaniu przez Klienta na jego Konto.

 

ROZDZIAŁ V

WYMAGANIA TECHNICZNE SKLEPU INTERNETOWEGO

 § 6.

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego wymagany jest dostęp do Internetu oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem internetowym.
 2. Klient we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 4. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
 • przeglądarka internetowa:
 1. Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej,
 2. Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub
 3. Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej.
 • aktywne wtyczki – JAVA, FLASH,
 • rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,
 • posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 1. Usługodawca uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz wstrzymania działań Sklepu internetowego na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Sklepu, o czym każdorazowo poinformuje Klientów z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany podczas Rejestracji adres e-mail.

 

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

§ 7.

 1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w każdej chwili (np. poprzez usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez konieczności wskazania przyczyn tego wypowiedzenia przez Klienta.
 2. Wypowiedzenia umowy można dokonać także poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-milowy info@pszczelitarg.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
 3. W przypadku Klientów będących Konsumentami w powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach Konsumenta określające odstąpienie Konsumenta od umowy świadczenia Usług elektronicznych (14 dni).
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Usługodawcy.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Klient może składać na przykład: 

 • pisemnie na adres: (36-016) Chmielnik 245,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pszczelitarg.pl.
 1. Zaleca się̨ podanie przez Klienta w opisie Reklamacji:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
 • żądania Klienta oraz
 • danych kontaktowych składającego Reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu Reklamacji. 

 1. Ustosunkowanie się̨ do Reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

DZIAŁ III

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 8.

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:
 • złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji w systemie Sklepu internetowego,
 • złożenie Zamówienia bez Rejestracji,
 • złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się.
 1. Złożenie Zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego (§ 8 ust 1 pkt 1) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe, dane do faktury oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie.
 2. W przypadku wyboru opcji tzw. „szybkich zakupów" (§ 8 ust 1 pkt 2), po dokonaniu wyboru Towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe, dane do faktury oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie.
 3. Złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się (§ 8 ust 1 pkt 3) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdują się w koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe, dane do faktury oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie.
 4. W trakcie składania Zamówień, o których mowa w 8 ust 1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 6. Podczas składania Zamówienia, aż do momentu zatwierdzenia zakupu, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@pszczelitarg.pl z żądaniem zmiany Zamówienia. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w Zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 8 ust. 9 niniejszego Regulaminu).
 10. Klient może anulować złożone Zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
 • skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie,
 1. skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zamówienia są obsługiwane przez Sklep internetowy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00-17:00.
 3. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę Towaru.
 5. Nabycie Towaru przez Kupującego dokumentowane jest poprzez wystawienie faktury VAT.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje:
 • poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy;
 • poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;
 • poprzez utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy sprzedaży w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywanie treści umowy Klientom na każde ich żądanie.

ROZDZIAŁ II

PŁATNOŚĆ

§  9.

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Towarów oraz koszt ich wysyłki.
 2. Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane Ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie bezgotówkowej:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sklepu internetowego,
 • płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego wskazanego w informacji podczas składanego Zamówienia na zasadach i warunkach określonych w jego odrębnym Regulaminie. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 1. Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule Kupujący winien wskazać numer Zamówienia.
 2. Korzystając z płatności online Klient może użyć następujących kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny lub warunków akcji promocyjnych.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Klienta, zwróci mu równowartość Ceny zapłaconej za Towary niedostępne.

 

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

 

§ 10.

 1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione Towary. W przypadku Zamówienia z płatnością za pobraniem Towary wysyłane są na wskazany przez Klienta adres. Czas realizacji Zamówienia wynosi zazwyczaj do 3 dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 5 dni roboczych od czasu otrzymania Zamówienia za pobraniem lub od dnia otrzymania zapłaty za Zamówienia płatne przelewem. W przypadku dostawy Towarów które są roślinami (np. roślinami miododajnymi) ze względu na specyfikę transportu takich Towarów warunki i termin ich dostawy będzie każdorazowo określony przez Sprzedawcę w trakcie Zamówienia.
 3. Sprzedawca dostarczy Towary za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

 

ROZDZIAŁ IV

ODBIÓR TOWARU

 

§ 11.

 1. Sprzedawca informuję, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
 2. W przypadku, kiedy przed wydaniemprzesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zobowiązać przewoźnika do ustalenia protokolarnie stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Jeżeli po wydaniu przesyłkiujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości związanych z odbiorem Towaru Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w niniejszym Regulaminie.

 

DZIAŁ IV

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

ROZDZIAŁ I

REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

 

§ 12.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupujacego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną i w tym zakresie odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Gdy zakupiony przez Klienta Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży lub posiada wady (rękojmia) należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy na adres: (36-016) Chmielnik 245.
 3. Zaleca się złożenie Reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@pszczelitarg.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia Reklamacji zaleca się przesłanie wraz z Reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer Zamówienia, data sprzedaży etc.
 4. Rozpatrzenie Reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. 
 6. Czas obowiązywania rękojmi wyznacza się na 2 lata od dnia wydania towaru.

ROZDZIAŁ II

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

§ 13.

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedającego: (36-016) Chmielnik 245 bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pszczelitarg.pl.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar Klientowi, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:
 • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 1. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wiadomością e-mailową będącą potwierdzeniem otrzymania wyżej wymienionego oświadczenia.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli,
 • w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/Przedsiębiorca uprzywilejowany żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 1. Zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania lub też sfałszowania produktu leczniczego.

 

DZIAŁ V

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 14.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest: Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 wpisane do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270577, NIP: 8133487258, REGON: 180197589.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy oraz w zakresie dokonania płatności agentowi rozliczeniowemu.
 8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w osobnym dokumencie występującym pod nazwą: „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient powinien kierować na adres: info@pszczelitarg.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

 

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15.

 1. Sprzedawca Sklepu internetowego działającego pod adresem: https://pszczelitarg.pl/ dba o prawa Konsumenta oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego w tym celu wskazuje w niniejszym Regulaminie zasady jakie powinny obowiązywać Sprzedawcę i Klienta w związku zawieranymi Umowami Sprzedaży.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Konsumentów oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy, pierwszeństwo mają zawsze przepisy Ustawy.
 3. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w takich przypadkach może m.in.:
 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorą uprzywilejowanym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 16.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: https://pszczelitarg.pl/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego. W przypadku zmiany treści Regulaminu, która związana jest ze zmianami przepisów prawa, zmiany te obowiązują od dnia obowiązywania tych przepisów. Klienci posiadający Konto w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, gdyż będą one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
Promocje
Blog
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium