Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z/s w Krośnie
Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.pszczelitarg.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny, tzn. nie generuje obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych. 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245, KRS: 0000270577, NIP: 8133487258, REGON: 180197589, zwane dalej „Administratorem”, który jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem:

 1. zawierania umów z Administratorem - w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 2. obowiązków ustawowych Administratora – tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.


Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

II. Podstawy przetwarzania danych

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych w sklepie internetowym

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach:

 1. wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem ww. umów – dane w zakresie maksymalnym (tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy – w tym: ulica, numer domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby o ile jest inny od adresu dostawy) przechowuje się przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
 2. ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub podnoszone do Administratora – dane w zakresie maksymalnym jak wyżej oraz w przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami także firma, NIP Usługobiorcy lub Klienta przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
 3. marketingowych – imię i adres poczty elektronicznej przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 4. marketingu bezpośredniego – adres poczty elektronicznej przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
 5. wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży – adres poczty elektronicznej przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 6. prowadzenia ksiąg podatkowych – imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, o ile jest inny niż adres dostawy, nazwę firmy oraz NIP Usługobiorcy lub Klienta przechowuje się do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy stanowią inaczej.

 

IV. Odbiorcy danych w sklepie internetowym

Dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży oraz dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. 

Dane osobowe Usługobiorców Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. innym administratorom będącym:
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 3. agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
 4. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 5. operatorom płatności;
 6. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 7. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych dla Administratora;
 8. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klientów i uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu Administratora czynności, tj.: podwykonawcom Administratora wspierającym go w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów Administratora, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
 9. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania Administratora na rzecz Klienta;
 10. agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych dla Administratora lub współpracującymi z Administratorem przy obsłudze Klientów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów Administratora, w tym usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 11. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
 12. podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
 13. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
 14. podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
 15. zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
 16. podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora.

 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

 
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 
Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania.


Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.


W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.


VI. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

 

Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań w ankietach czy osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień/wysyłania informacji o Administratorze oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez serwis Administratora bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.


VII. Cookies w Sklepie Internetowym

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 1. zapamiętania zalogowania– sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 2. zapamiętania zawartości koszyka– sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 3. zapamiętania zawartości schowka (przechowalni)– sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 4. zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu)– 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 5. porównywania produktów– sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 6. zapamiętania zamknięcia informacji o newsletterze– w zależności od opcji: do wyłączenia przeglądarki, przez 30 dni lub 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 7. uzyskiwania informacji dotyczących aktywności klienta - o odwiedzanych przez niego podstronach, jak również interesujących go produktach (przeglądanych, wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka)- 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy Administrora.


Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google oraz z usług Facebook Pixel, Brand 24, SoTrender oraz Senuto. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (uniemożliwiają identyfikację osoby), do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.


VIII. Zabezpieczenia

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

IX. Pozostałe postanowienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Promocje
Zmiotka pszczelarska z włosia naturalnego długa, szczecina, rączka plastikowa – beetools
Zmiotka pszczelarska z włosia naturalnego długa, szczecina, rączka plastikowa – beetools

28,00 zł

Cena regularna: 31,29 zł

Najniższa cena: 31,29 zł
szt.
Dłuto pasieczne zwykłe krótkie, nierdzewne w oprawie – dł. 16,50 cm
Dłuto pasieczne zwykłe krótkie, nierdzewne w oprawie – dł. 16,50 cm

27,00 zł

Cena regularna: 32,90 zł

Najniższa cena: 32,90 zł
szt.
Dłuto pasieczne zwykłe krótkie, malowane w oprawie – dł. 16,50 cm
Dłuto pasieczne zwykłe krótkie, malowane w oprawie – dł. 16,50 cm

24,00 zł

Cena regularna: 27,90 zł

Najniższa cena: 27,90 zł
szt.
Zmiotka pszczelarska długa, włosie nylonowe, rączka plastikowa
Zmiotka pszczelarska długa, włosie nylonowe, rączka plastikowa

16,50 zł

Cena regularna: 18,90 zł

Najniższa cena: 18,90 zł
szt.
Dłuto amerykańskie małe, malowane – dł. 16 cm
Dłuto amerykańskie małe, malowane – dł. 16 cm

15,00 zł

Cena regularna: 16,21 zł

Najniższa cena: 16,21 zł
szt.
Dłuto pasieczne zwykłe średnie, nierdzewne w oprawie – dł. 20,50 cm
Dłuto pasieczne zwykłe średnie, nierdzewne w oprawie – dł. 20,50 cm

33,40 zł

Cena regularna: 36,50 zł

Najniższa cena: 36,50 zł
szt.
Dłuto pasieczne proste, nierdzewne – dł. 18,50 cm
Dłuto pasieczne proste, nierdzewne – dł. 18,50 cm

21,00 zł

Cena regularna: 22,44 zł

Najniższa cena: 22,44 zł
szt.
Dłuto pasieczne zwykłe długie, nierdzewne w oprawie – dł. 26 cm
Dłuto pasieczne zwykłe długie, nierdzewne w oprawie – dł. 26 cm

36,00 zł

Cena regularna: 41,50 zł

Najniższa cena: 41,50 zł
szt.
Zmiotka pszczelarska z włosia naturalnego krótka, szczecina, rączka plastikowa – beetools
Zmiotka pszczelarska z włosia naturalnego krótka, szczecina, rączka plastikowa – beetools

20,50 zł

Cena regularna: 22,90 zł

Najniższa cena: 22,90 zł
szt.
Dłuto pasieczne zwykłe długie, malowane w oprawie – dł. 26 cm
Dłuto pasieczne zwykłe długie, malowane w oprawie – dł. 26 cm

28,00 zł

Cena regularna: 32,50 zł

Najniższa cena: 32,50 zł
szt.
Blog
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium